ATLAS YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ
Atlas YMM Ltd. Şti., 2006 yılında Yeminli Mali Müşavir Levent Gençyürek tarafından kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır.Sayın Gençyürek, Maliye Bakanlığı bünyesinde Gelirler Kontrolörü, Maliye Başmüfettişi ve İzmir Defterdar Yardımcısı olarak sürdürdüğü 18 yıllık kamu görevinin ardından edinmiş olduğu bilgi ve tecrübelerini özel sektörde değerlendirmek amacıyla 2006 yılından itibaren Yeminli Mali Müşavirlik görevini üstlenmiştir.
Atlas Yeminli Mali Müşavirlik, çok yeni bir şirket olmasına rağmen orta ve büyük ölçekli sanayi işletmeleri ile  büyük ölçekli inşaat, turizm ve  temizlik sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda şirkete hizmet veren bir düzeye gelmiştir.
Tamamı üniversite mezunu olan ve ciddi bir hizmet içi eğitim süreci sayesinde bilgi birikimleri üst düzeyde bulunan uzman bir denetim kadrosuyla çalışan Atlas YMM, müşterilerine akılcı,güvenli ve hızlı çözümler bulmayı ve istenen kalitede hizmet sunmayı hedef edinmiştir.

 


HİZMETLERİMİZ
Tasdik Hizmetleri
Tam Tasdik Gereksinimi ve Yaklaşımımız
Tam tasdik ve mali danışmanlık hizmetlerimiz, şirketimizin ortaklarının bizzat katılımı ve deneyimli denetçi ve danışman kadrolarımız vasıtasıyla yapılmaktadır.
Uzman kadrolarca verilen tam tasdik hizmetlerinin, Maliye Bakanlığı tarafından yapılabilecek bir inceleme esnasında ortaya çıkabilecek hatalı uygulamaları önemli ölçüde azaltmakta olduğu bilinen bir gerçektir. Tam Tasdik hizmetinin alınmasının, aşağıda özetlediğimiz faydaları da ayrıca sağlayacağı tartışmasızdır:

 • Yanlış vergi uygulamalarının erken teşhisi ve düzeltilmesi,
 • Yıllık denetim çalışmasının yıl içine kaydırılarak yıl sonu iş yükünün azaltılması,
 • Yönetim, personel ve denetçiler arasında sürekli bir diyalogun sağlanması ile işlemlerin yapıldığı anda hata riskinin minimize edilmesi,
 • İşletme personelinin işin yapılması anında sürekli eğitim olanağına kavuşması,
 • Gelir ve gider kalemlerinin belgelerinin örnekleme bazında yada bütünüyle incelenerek bunların vergi açısından uygunluğunun incelenmesi,
 • Beyannamelerin incelenmesi,
 • Yasal hesapların Tek Düzen Hesap Planı ve uygulamalarına uygunluğunun incelenmesi,
 • Bordroların vergi ve sigorta hukuku açısından incelenmesi,
 • Amortisman ve enflasyon düzeltmesi işlemlerinin vergi kanunlarına uygunluklarının incelenmesi,
 • Kanunen kabul edilmeyen gider ve vergiye tabi olmayan gelirlerin ayrıştırılması,
 • Tüm bilanço kalemlerinin Vergi Usul Kanunu’nun değerleme prensipleri ve diğer vergi kanunları açısından uygunluklarının incelenmesi,
 • Denetim bulgularıyla ilgili olarak gerekli görülen hususlarda, Şirket yetkililerinin bilgilendirilmesi, gündemdeki konuların tartışılması ve açıklanması,
 • Şirketinizi ilgilendiren her türlü yasal değişiklik, gerekli görülen yargı kararları ve Bakanlık görüşleri ile yasa tebliğlerinin tarafınıza bültenler halinde duyurulması,
 • Başta katma değer vergisi iade tasdikleri olmak üzere, vergi kanunlarının ön gördüğü diğer zorunlu tasdik işlemlerinin yapılması.

Bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan risklerle ilgili olarak gerekli olduğu takdirde şirket yöneticileri ile görüşülerek düzeltmeler yapılmakta ve tasdik hizmeti sonucunda vergi dairesine verilecek beyannameler ile birlikte bir tasdik raporu sunulmaktadır.

 

 

Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

Aşağıdaki konular itibariyle mevzuat ve uygulama hakkında yol gösterme, bilgilendirme ve sorun çözme amaçlarına yönelik olarak ayrıca hizmet verilmektedir:

 • Şirketinizce hazırlanacak mali tabloların denetlenmesi ve bu tablolar üzerinden tespit edilebilen hatalı uygulamaların giderilmesi,
 • Vergi hukuku, kambiyo mevzuatı, teşvik mevzuatı ve yabancı sermaye mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde şirketinizdeki uygulamalarla ilgili olarak; istenilen konularda sözlü ve yazılı açıklamalarda bulunulması,
 • Yerli ve yabancı uyruklu çalışanların vergi, sigorta ve iş hukuku karşısındaki durumu hakkında bilgi sağlanması,
 • Mali raporların incelenmesi çalışmaları sonucunda tespit edilen konulara ilişkin çözüm ve tavsiyeleri içeren yönetim mektupları sunulması,
 • İstenirse, Şirketin üçüncü kişilerle imzalayacağı anlaşmaların vergi kanunları ve diğer ilgili mevzuata uygunluğu açısından incelenmesi,
 • Vergi planlaması imkanlarının tartışılması, yerel ve uluslararası vergi mevzuatının, ikili vergi anlaşmalarının ve bir kısım yeni finansal enstrümanların şirketimizin vergi yükünün hafifletilebilmesinde kullanılabilme olanaklarının araştırılması ve önerilmesi,
 • İstendiği taktirde, Şirket yetkililerini ziyaret ederek gündeme getirilecek konuların tartışılması ve açıklanması,
 • Yıl sonunda vergi hesaplamalarının ve kar dağıtımının tablosunun kontrolü ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinin düzenlenmesinde destek sağlanması,
 • Şirketinizi ilgilendiren her türlü yasal değişiklik, gerekli görülen yargı kararları ve Bakanlık görüşleri ile yasa tebliğleri tarafınıza bültenler halinde duyurulması,
 • Şirket Evliliklerine Yönelik Birleşme (M&A), Bölünme ve Devir Hizmetleri,
 • Teşvik mevzuatıyla ilgili olarak talep edilecek danışmanlık hizmetleri

Amacımız, vergiyi bir işletme faaliyeti olarak yönetmenizde size yardımcı olmaktır. Bu amaç doğrultusunda vergi yükünde azalma doğurabilecek konular gözden geçirilecek, bize ilettiğiniz tereddütlerinizle ilgili çözümler önerilecek, gerekli hususlar en etkin ve süratli şekilde tarafınıza iletilecektir.

 

 

Vergi İncelemesi ve Vergi Davalarına İlişkin Olarak Sunulan Danışmanlık Hizmetleri

Vergi incelemesi ve vergi davalarına ilişkin danışmanlık hizmetlerimize ihtiyaç duyulması halinde, bu hizmetlerimiz aşağıdaki hususları kapsamaktadır:

 • Şirket nezdinde yapılabilecek bir vergi incelemesine refakat ederek inceleme elemanının doğru bilgilenmesinin sağlanması, dolayısıyla eksik ve/veya yanlış bilgilenme nedeniyle doğabilecek aksaklıkların inceleme sırasında ortadan kaldırılması,
 • İnceleme sonucunda düzenlenecek tutanağın gözetimimizde düzenlenmesinin ve imzalanmasının sağlanması ile şirket aleyhine sonuçlar doğurabilecek hususların tutanaklarda yer almamasının sağlanması,
 • Düzenlenecek vergi inceleme raporuna veya vergi idaresinin bir tasarrufuna dayanan vergi tarhiyatının yargı mercilerinde dava konusu yapılması halinde, olayın yargı mercileri nezdinde savunulması ile ilgili danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.

 

 

Saygılarımızla,